'חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה, התש"ל – 1970' הוא החוק המסדיר את מתן הפיצויים וההטבות המיוחדות המגיעים לנפגעי ולנפגעות פעולות האיבה. מי שהוכרו כנפגעי פעולות איבה, יהיו זכאים לקבל תגמולים חודשיים, מסלולי שיקום ייעודיים, מענקים חד פעמיים ומענקיים שנתיים. הזכאות לזכויות ולקבלת ההטבות תיקבע עפ"י קריטריונים שונים המוגדרים ב- 'חוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה, התש"ל – 1970'. הזכאות לקבלתם של התגמולים הכספיים תיקבע עפ"י הקריטריונים המוגדרים ב- 'חוק הנכים' (תגמולים ושיקום).

פעולת איבה על פי החוק היא אחת מאלה:

 • פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי;
 • פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אשר נעשה בידי ארגון טרוריסטי שעליו הכריזה הממשלה לפי סעיף 8 לפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, למעט ארגון שהוא כוחות אויב, או שהוא נעשה בשליחותו או מטעמו של ארגון כאמור.
 • פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה כאמור;
 • פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כאמור אף אם לא הופעל, למעט פגיעה שנפגע בה אדם בגיל 18 ומעלה אגב ביצוע פשע או עבירה אחרת שיש בה זדון או רשלנות פושעת;
 • פגיעה מפעולות של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל, בכלל זה פגיעה מפעולות של ארגון עוין לישראל או פעולות שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל (לרבות השטחים) – מטרתן היתה פגיעה בישראל;

אילו זכויות והטבות מגיעות לנפגעי פעולות האיבה?

אנשים שנפגעו מפעילות עוינת ואשר הוגדרו כנפגעים כתוצאה מפעולות איבה, יהיו זכאים לשורה ארוכה ונרחבת של זכויות והטבות המגיעות להם עפ"י חוק:

נכויות:
במידה ואחוזי הנכות הם בין 10%-19% ,לנכה מפעולת איבה ישולם תגמול לפי אחוז דרגת הנכות שנקבעה לו כפול השכר הקובע. מצ"ב טבלת הזכאות לקצבאות מאתר הביטוח לאומי:

אחת ההטבות המרכזיות הקשורות לפגיעה כתוצאה מפעולות איבה, היא האפשרות לקבל תגמולים חודשיים

"השכר הקובע" לחישוב סכום התגמול החודשי הוא –  150.6% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי 5,310.47 ש"ח .
להלן טבלת שיעורי התגמול החודשיים מאתר הביטוח הלאומי:


בתוך הגדרות הנכות, יש לשים לב ולהבחין בין:

נכים נצרכים: נכים שנכותם אינה פחותה משיעור של 50% נכות, הם אינם מסוגלים להתפרנס כתוצאה מנכותם, סך הכנסותיהם אינו עולה על פי שניים מאדם רווק ועד פי שלושה מבעל משפחה בהתייחס לשכר הממוצע בשוק, והם אינם ניתנים לשיקום. במקרה כזה, תוענק תוספת תגמולים אשר עשויה להתחיל ב- 8,245 שקלים ולהגיע עד ל- 11,550 שקלים (**קביעת התוספת תהיה תלויה בדרגת הנכות ובמצבו המשפחתי של הנפגע**).

נכים מחוסרי פרנסה: נכים שנכותם אינה פחותה משיעור של 20% נכות, הכנסתם אינה עולה על מחצית מאופי ההכנסות שצוינו לעיל, והם מצויים בתהליך שיקום. במקרה כזה, תוענק תוספת תגמולים אשר עשויה להתחיל ב- 2,675 שקלים ולהגיע עד ל- 7,225 שקלים (ושוב, הקביעה תיעשה בהתאם לדרגת הנכות והמצב המשפחתי של הנפגע).

קבלת תגמולים מיוחדים: מיועדת לנכים שנכותם אינה פחותה מ- 20%, רמת הכנסתם אינה עולה על ההכנסה שצוינה לעיל והם אינם ניתנים לשיקום. במקרה כזה, תוענק תוספת תגמולים אשר עשויה להתחיל ב- 4,811 שקלים ולהגיע עד לסכום של 8,062 שקלים (ובדומה לשתי הדוגמאות הראשונות, קביעת תוספת התגמולים תהיה תלויה בדרגת הנכות ובמצבו המשפחתי של הנפגע.

תגמולי פרישה מוקדמת: סוג מיוחד של תגמולים המוענקים לנכים אשר פרשו כליל מעבודתם בגילאים 50-67, יש להם לפחות 35% נכות (או נכות בשיעור של 20% הנובעת מפגיעת ראש או נפש),הם אינם מסוגלים לעבוד בכלל, הכנסתם מאיזשהו מקור אינה עולה על פי שניים מן השכר הממוצע במשק והם אינם ניתנים לשיקום. במקרה כזה, תוענק תוספת אשר עשויה להתחיל ב- 645 שקלים ולהגיע עד לסכום של 3,229 שקלים (קביעת התוספת תהיה תלויה בגיל הפרישה).

תגמולי טיפולים רפואיים:

נפגעי פעולות איבה אשר אינם כשירים לעבודה, יהיו זכאים עפ"י חוק לקבל תגמולי טיפול רפואיים (או "תגמולי תט"ר") למשך פרק זמן אשר אינו עולה על 9 חודשים מיום הפגיעה (במקרים מסוימים, ניתן לבחון את האפשרות של הערכת התגמולים). חשוב להדגיש, כי כל עוד הוא מקבל את תגמולי הטיפול הרפואיים, כל פיצוי או קצבה אחרים ינוכו מזכותו של הנפגע.

אנשים אשר עבדו בטרם פגיעתם, יהיו זכאים לתגמול בסך ממוצע הכנסות הנטו של שלושת החודשים שקדמו לפגיעה. עם זאת יש לסייג, סך התגמולים לא יוכל לעלות הסכום המקסימאלי המשולם לחיילי מילואים (סכומים של כ- 1,450 שקלים ליום או 43,000 שקלים לחודש). אנשים שלא עבדו לפני הפגיעה, יהיו זכאים לקבל תגמולים אשר עשויים להתחיל ב- 5,574 שקלים ולהגיע עד לסכום של 7,225 שקלים (התגמולים ייקבעו בהתאם למצב המשפחתי של הנפגע ו/או לגילם של ילדיו).
עובדים עצמאיים יהיו זכאים לקבל גובה תגמולים דומה למי שלא עבדו לפני פגיעתם, אך הם יוכלו גם לקבל תגמולים גבוהים יותר אם יוכיחו כי הכנסתם נפגעה ברמה משמעותית.

קבלת החזרים עבור טיפולים ועזרים רפואיים:
החוק קובע כי מי שהוגדרו כנפגעים כתוצאה מפעולות איבה, יהיו זכאים להטבות ולהחזרי הוצאות רפואיות הכוללים בין היתר:

 •  החזרי הוצאות עבור מכשירי עזר רפואיים.
 •  השתתפות עצמית ברכישת תרופות.
 • החזרי הוצאות עבור טיפולים רפואיים.
 • קבלת דמי החלמה רפואית (במקרים של אשפוז או ניתוח בהם נדרשת תקופת החלמה ממושכת).
 • זכאות למימונם של טיפולי שיניים (גם בלי קשר ישיר לפעולות האיבה).

*מרבית החזרי ההוצאות הרפואיות ניתנים בעיקר עבור טיפולים המוענקים במסגרתה של הרפואה הציבורית.

זכאות לרכב רפואי ודמי ניידות:
נפגעי פעולות איבה אשר הפכו לנכים, יהיו זכאים לקבל "רכב רפואי" מיוחד שיוכל לסייע להם להתנייד ממקום למקום. כחלק מן ההטבה לקבלת הרכב הרפואי, יינתנו לנפגע:

 • השתתפות עצמית ברכישה.
 • שירותי אחזקה והחלפה.
 • פטור מלא ממיסים.
 • הלוואה מיוחדת לרכישת הרכב.
 • מענק ביטוח והוצאות החזר על אגרת הרכב (תשלום ה- "טסט").

שירותי אחזקה והחלפה יינתנו בהתאמה לדרגת וסוג הנכות (לפחות 30% נכות בגפיים התחתונות או נכות העומדת על שיעור של 50% ומעלה).

נכים הרוכשים רכב רפואי, יהיו זכאים לקבל דמי ניידות הנקבעים בהתאם לסוג הפגיעה ובהתאם לדרגת הנכות אשר נקבעה להם. יחד עם זה, גם אם הם לא רוכשים רכב רפואי, הם עדיין יהיו זכאים לקבל את דמי הניידות.

קבלת הטבות ומענקים נוספים:
אנשים שנפגעו כתוצאה מפעולות איבה, יהיו זכאים עפ"י חוק למגוון רחב של הטבות ומענקים:

 • השתתפות בתשלומי ביטוח הבריאות.
 • מענק סיוע לרכישת דירה (למשל- מענק לרכישת דירה עבור נכים שאין להם דיור המתאים לנכותם).
 • אספקת ציוד חשמלי ביתי לאנשים משותקים.
 • מענק הבראה שנתי (נקבע בהתאם לדרגת הנכות).
 • סיוע בתחום הסיעוד.
 • מענק מיוחד לילדיהם של נכים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.
 • מענק החזרים על תשלומי מס.
 • הנחה בשכר דירה לדיירי "עמידר".
 • השתתפות במימון ציודים של היגיינה אישית.
 • מענקי לידה לנכות חד הוריות.
 • סיוע מיוחד ללוקים בעיוורון.

הערה:
כאשר מתגלעת מחלוקת סביב החלטות אשר נוגעות להטבות המגיעות לנכי פעולות האיבה, ניתן להגיש על כך ערעור לבית הדין האזורי לעבודה (ויש לעשות זאת, לכל היותר, בתוך שנה).

במקרים קיצוניים, כאשר אירוע פעולת האיבה מסתיים חס וחלילה במוות, יינתן סיוע לבני משפחותיהם של הנספים אשר יכלול בין היתר: מתן תגמולים חודשיים, מענקים והטבות בתחומים שונים, מימון בהוצאות רפואיות (למשל- מימון טיפולים נפשיים) ועוד.

דוגמאות לנפגעי פעולות איבה:

 • פגיעה בגוף בריצה לממ"ד/מרחב מוגן.
 • נפילת רקטה הפוגעת בגוף או בנפש.
 • פגיעה בגוף או בנפש בזמן לחימה.
 • חרדות ודיכאון בעקבות מלחמה או מטחים.
 • פוסט טראומה.
 • ועוד מקרים רבים הקשורים לזמן מלחמה.

לשאלות נוספות מוזמנים לפנות בטלפון 0503312607 ו/או 08-9999973

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *